WCF là gì?

Ví dụ, nếu một thanh toán giao dịch chứa ba mục quá trình cần triển khai, trong thời kỳ triển khai thanh toán giao dịch, một trong số các mục đó bị thất bại, lúc ấy cả ba mục sẽ là thất bại. Do vậy nhà phát triển chỉ là thống trị được technology WCF là rất có thể xây dựng các ứng dụng một cách nhanh gọn. Các kênh làm việc trên bản tin và trên đầu đề của bản tin.

WCF là gì?

Chứa ứng dụng trên IIS còn thêm các lợi điểm khác là phục vụ rất có thể nhận các ưu thế của vô số tính năng có sẵn trên IIS, ví dụ IIS rất có thể điều khiển một cách tự động hóa việc tiến hành hay xong xuôi một phục vụ. Bảo mật. WCF rất có thể sử dụng các bản tin SOAP giữa hai tiến trình, do đó làm cho những ứng dụng dựa trên WCF rất có thể làm việc với các tiến trình khác thông qua việc tiếp xúc sử dụng bản tin SOAP.

Error behavior: Hành xử lỗi quy tắc những hành vi khi lỗi xảy ra trong tập hợp. Lớp phục vụ thực thi chứa các hành xử sẽ xảy ra trong thời kỳ triển khai của phục vụ, nghĩa là các hành xử thực thi của phục vụ. Host and activation (Chứa và kích hoạt).

Contract dữ liệu mô tả các tham số cho những bản tin mà một phục vụ rất có thể tạo ra hay sử dụng. Concurrency behavior: Hành xử đồng thời xác định xem việc xử lý thế nào với việc đa luồng của mỗi phục vụ hay mỗi thực thể của phục vụ. Địa chỉ như sau: http://www.microsoft.com/tải vềs/details.aspx?familyid=ab99342f-5d1a-413d-8319-.

Các tính năng của WCF. Hoặc Microsoft Visual Studio Express Editions. Như phần trên đã trình diễn, .NET 2.0 hỗ trợ vô số phương thức liên lạc giữa các ứng dụng không giống nhau nhằm vào các mục tiêu không giống nhau.